Galaxy Bizz App info

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url

Uygulama Hakkında

Galaxy Bizz, uzman editörlerin hazırladığı mobil oyun ve uygulama inceleme yazıları ile uygulama seçerken başvurabileceğiniz benzersiz bir kaynak niteliğindedir. Galaxy Bizz içerikleri ile kendinize özel mobil dünyanızı kolayca tasarlayabilirsiniz.

• Farklı kategorilerde yüzlerce içeriğe ücretsiz ulaşın.

• Birçok popüler uygulama ile ilgili haberleri ve trendleri ilk öğrenen siz olun.

• Uygulamayı kişiselleştirerek kendi akış sayfanızı yaratın ve ilgi alanınıza özel yazılara kolay erişim sağlayın.

Galaxy Bizz’in ilk versiyonu hakkındaki geri bildirimleriniz için teşekkürler.

Yeni versiyondaki iyileştirmelerimiz;

Daha Şık, Daha İşlevsel!

Uygulama arayüzü artık daha şık, daha kullanışlı ve daha işlevsel. Yenilenen Galaxy Bizz’de alt ve üst navigasyonlar ile aradığın tüm fonksiyonlar elinin altında.

Kişiselleştirilmiş Akış Sayfası

Ana sayfanda sadece ilgini çeken içeriklerin listelenmesini ister misin? Yenilenen Galaxy Bizz’in kişiselleştirilmiş akış yapısı ile ilgi alanına giren tüm yazılar “Sana özel” sekmesinde seni bekliyor. Bu özelliği kullanabilmek için giriş yapıp ilgi alanlarını seçmen yeterli.

Daha Fazlasını Keşfet

Herkes daha fazlasını merak eder! Yenilenen Galaxy Bizz’de ilgini çeken diğer kategorilerdeki içeriklere “Keşfet” sekmesinden ulaşabilirsin.

Arşivde Arama Yap

Galaxy Bizz’in zengin içerik arşivi keşfedilmeye hazır! Bu zamana kadar yayınlanan tüm oyun – uygulama inceleme yazılarına ve BizzMag içeriklerine arama sekmesinden ulaşabilirsin.

Daha Sonra Okumak İçin Kaydet

Tekrar tekrar okumak istediğin ya da henüz okumaya vakit bulamadığın içerikleri kaydet ve daha sonra oku. Unutmaman için bu sayfayı alt navigasyona ekledik, artık kaydedilen içeriklere kolayca ulaşabilirsin!

Emoji ile Değerlendir

Okuduğun yazı sana ne hissettirdi? İçeriklerin sende uyandırdığı hisleri emojiler ile değerlendir. Unutma; en çok oy alan kazanır! Akışta gezinirken popüler emojiler ile okumak istediğin içeriklere karar verebilirsin; sıradaki okumalık komik mi olsun yoksa hüzünlü mü?

Yorumlarını Bizimle Paylaş!

Yorumların bizim için her zaman çok değerli. Yenilenen Galaxy Bizz’de okuduğun içeriklerin altına yorum ve önerilerini bırakabilir, diğer okuyucular ile deneyimlerini paylaşabilirsin. Seni dört gözle bekliyor olacağız!

Bildirimler ile Güncel Kal

Yeni oyun ve uygulama önerilerimizden, güncel haber içeriklerimizden ve kampanyalardan haberdar olmak için bildirimleri açman yeterli. Daha sonra ulaşmak isteyenler için tüm bildirimler yepyeni bir sekmede seni bekliyor!

Galaxy Bizz ile size özel uygulama dünyasını keşfetmeye şimdi başlayın!

Önerileriniz için bize her zaman ulaşabilirsiniz. bizz@thebonddigital.com

Leave a Comment