ALLORA info

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url

Restoranımızdan çevrimiçi yemek sipariş etmeyi seviyor musunuz? Deneyiminizi kişiselleştirmek ve en sevdiğiniz yemeği sipariş etmenin en kolay, en hızlı yolundan yararlanmak için bu uygulamayı kullanın. Özellikler: – Mobil cihazınız için optimize edilmiş çevrimiçi yemek siparişi. – Ödeme detayları önceden doldurulmuştur, böylece sadece birkaç tıklama ile sipariş verebilirsiniz. – Birden fazla adresi kaydedin ve ödeme sırasında tercih ettiğiniz adresi seçin. – Siparişin gerçek zamanlı onayı – yani restoran personeli siparişinizi tahmini hazır süresiyle hemen onaylar. Aracı yok, kafa karıştırıcı çağrı merkezi yok, fazla vaatler yok. Bu sadece seninle restoran arasında

Leave a Comment