news

채티 – 채팅형 소설 읽기, 쓰기 App info

Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link

– 채티에서 읽을 수 있는 작품들

로맨스, 드라마, 스릴러, 공포, 판타지, 학원 등

– 채티에서 글쓰기

채티에서는 누구나 쉽고 재미있게 이야기를 만들 수 있어요

– 채티에서 사용할 수 있는 글쓰기 효과

텍스트, 사진, 동영상, 소리, BGM, 선택형 결말 등

다양한 효과가 계속 업데이트될 예정입니다

* 접근 권한 상세 안내

– 전화: 무료 충전소 사용 시 부정 사용 방지를 위해서 필요한 선택적 권한

– 주소록 : 무료 충전소 사용 시 부정 사용 방지를 위해서 필요한 선택적 권한

– 카메라: 프로필 이미지 등의 사진 등록을 위해서 필요한 선택적 권한

– 저장 공간 : 무료 충전소 사용 시 부정 사용 방지 및 프로필 이미지 등록을 위해서 필요한 선택적 권한

– 마이크: 오디오 컨텐츠 녹음을 위해서 필요한 선택적 권한

* 참고사항

안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 이용하는 경우 선택적 접근 권한에 대해 사용자가 선택적으로 동의를 할 수 없습니다. 가능하다면 스마트폰 운영체제를 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드 해주세요.

선택 접근권한에 동의하지 않아도, 해당 권한의 기능을 제외한 서비스 이용이 가능합니다.

—-

개발자 연락처 :

02-501-2268

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *