news

여신티켓 – 피부과, 피부시술 정보 어플 App info

Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link

피부과를 고르는 확실한 기준

200만이 선택한 NO.1 피부과 예약앱, 여신티켓

피부고민, 새로워진 여신티켓에서 해결하세요!

**[새로워진 여신티켓! 즐거워진 피부시술!]**

– 다양한 큐레이션 콘텐츠

시술 원리부터 효능, 부작용, 후기, Q&A까지 다양한 콘텐츠를 만나 보세요.

– 나만을 위한 맞춤 정보

피부 유형, 관심 설정으로 내가 찾던 맞춤형 시술을 발견해 보세요.

– 고민이 있다면 시술 상담소

피부 시술 관련 고민이 있다면 셀리의 시술상담소에 물어보세요.

– 더욱더 풍부한 혜택들

신규 회원을 위한 10만 원 웰컴 쿠폰팩부터 로그인만 해도 팡팡 터지는 다양한 회원 전용 할인 혜택을 누려보세요.

**[피부과를 고르는 여신티켓만의 확실한 기준]**

– 내 기준대로 고르는 피부시술

인모드, 울쎄라, 써펙트, 라라필, 필러 등 다양한 피부과 인기 시술 이벤트를 만나 보세요.

– 받아본 사람들의 시술별 생생한 후기

매월 3만 개씩 업데이트되는, 시술을 받아본 회원들만 작성할 수 있는 영수증 인증 후기를 확인해 보세요.

– 마음 편하게 부작용 안심케어

의료 전문가 5인의 자문을 받은 부작용 안심 서비스로 혹시 모를 부작용 걱정 없이 안심하고 시술받으세요.

– 믿고 선택할 수 있는 피부과/의사

피부과는 물론 의료진 정보까지 꼼꼼하게 확인하고 선택하세요.

– 언제 어디서든 모바일 간편 예약

클릭 몇 번으로 끝나는 모바일 예약으로 추가 금액 걱정 없이 간편하게 예약해 보세요.

– 검색은 빠르게 병원은 가깝게

전국 4,500곳의 피부과가 등록된 시술맵에서 검색 한 번으로 내 주변 피부과 위치, 진료 시간, 시술 항목, 금액을 한눈에 확인해 보세요.

– 매달 즐기는 다양한 할인 혜택

로그인만 해도 쏟아지는 회원 전용 다양한 할인 혜택을 누려보세요.

**[선택 접근 권한]**

* 위치 : 현재 위치에서 가까운 피부과를 찾기 위한 경우를 위한 권한입니다.

* 카메라 : 시술 사진 후기 등을 위해 카메라 촬영이 필요한 경우를 위한 권한입니다.

* 저장 : 사진 등록 및 저장이 필요한 경우를 위한 권한입니다.

※ 선택 접근 권한은 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

※ ‘휴대폰 설정 > 애플리케이션 > 여신티켓 > 앱 권한’ 메뉴에서 동의 및 철회가 가능합니다.

**[여신티켓 공식 계정]**

– 홈페이지 : https://front.yeoshin.co.kr/a-1

– 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UCP5PXPVv-SFiTViRzVj7XCg/videos

– 인스타그램 : https://www.instagram.com/yeoshin_showroom/

**[여신티켓 고객센터]**

E-mail : [contact@fastlane.kr](mailto:contact@fastlane.kr)

Tel : 1544-9903

Kakao ID : 여신티켓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *