news

حسابداری موج شخصی و ثبت فاکتور App info

Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link

بسمه تعالی

حسابداری شخصی و ثبت فاکتور موج

موج برخلاف سایر برنامه های حسابداری سعی داشته تا محیطی ساده و زیبا را برای شما آماده کند تا دچار سردرگمی در استفاده از گزینه های زیاد و گیج کننده برنامه نشوید.

برخلاف ظاهر ساده اما برنامه دارای امکانات فوق العاده ای می باشد که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

* امکان ثبت فاکتور خرید،فروش و پیش فاکتور و ارسال آن در شبکه های اجتماعی

* امکان ثبت ومدیریت تراکنش های بانکی

* امکان ثبت ،مدیریت و اشتراک گذاری تصویری کارتهای بانکی

* امکان افزودن بی نهایت دسته بندی و تنظیم نشانک و رنگ برای آنها

* گزارش گیری دقیق و وفوق العاده از تراکنش ها در بازه های زمانی، دسته بندی و کارتها

* فعال سازی/غیرفعال سازی رمز ورود برای برنامه

*پشتیبان گیری برروی گوشی و حساب دراپ باکس کاربر

* نصب برنامه بدون پرداخت هیچ هزینه اولیه ای

*ثبت مشتریان و کالاها برای ثبت راحتتر و مدیریت بهتر فاکتورها

* ثبت تراکنش از پیامکهای دریافتی از بانکها

*انتخاب رنگ،لوگو،امضا، آدرس، تلفن و دیگر مشخصات برای نمایش در فاکتور

* اعلان رویدادهای فردا از قبیل وجود چک، موعد قسط، موعد بازگشت قرض و یادداشت در ساعت مشخص شده

*خروجی اکسل از گزارشات

* امکان گزارش گیری از ریز خرید و فروش مشتریان و محصولات

*وجود ویجت قدرتمند برای برنامه

* امکان ثبت قرض های غیرمالی علاوه بر قرض های مالی و ثبت تصویر برای آنها

* تنظیمات جامع و کاربردی برنامه

* امکان اسکن بارکد محصولات برای ورود سریع

* امکان مشاهده متولدین هرماه در بخش مشتریان برنامه

* امکان انتخاب 6 میانبر پر کاربرد توسط کاربر برای صفحه اول

* انیمیشن های زیبا و جذاب

* تست شده برروی آخرین نسخه های اندروید

* ارسال خطاهای ناگهانی پیش آمده در برنامه به سیستم جامع خطایابی برای رفع خطا در صورت تایید کاربر

* رمز اولیه واسه ورود به برنامه 4تا صفر هست (0000)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *